Bestuur tevreden over omgevingsdienst RUD Zeeland

Het Algemeen Bestuur is tevreden over RUD Zeeland

PERSBERICHT

 

 

Terneuzen, 23 mei 2016

 

 

BESTUUR TEVREDEN OVER OMGEVINGSDIENST RUD ZEELAND

 

Het Algemeen Bestuur is tevreden over RUD Zeeland. Op basis van de jaarrekening 2015 heeft het Algemeen Bestuur kunnen vaststellen dat de RUD in de afgelopen twee jaar een positieve ontwikkeling heeft doorgemaakt. 

In de beginperiode van RUD Zeeland konden niet alle verwachtingen worden gerealiseerd. Het hoge ziekteverzuim, de bezuinigingen en het ontbreken van opbouwcapaciteit stelde de RUD voor een grote uitdaging. Inmiddels zijn de oprichtingsactiviteiten afgerond en ligt er een goede basis voor de doorontwikkeling. 

 

Productiviteit

De productiviteit van de RUD Zeeland steeg met 20%. Dit was mogelijk omdat meer uren ingezet konden worden voor de kernactiviteiten van de RUD: het verlenen van vergunningen en de handhaving ervan. In 2014 waren nog veel uren nodig voor de opbouw van de nieuwe organisatie. Wat ook bijdroeg was de inzet van verbeterde  ICT-systemen en een laag ziekteverzuim. Het ziekteverzuim daalde tot 3,85%. Dat is onder het landelijk gemiddelde.

Voor het jaar 2016 maakt de RUD realiseerbare prestatieafspraken met de deelnemers (provincie, gemeenten en waterschap).

 

Financieel

Ook het tweede boekjaar van de RUD Zeeland wordt afgesloten met een (klein) positief saldo. Op de totale begroting van € 10,2 miljoen was het positief saldo € 204.000. De jaarrekening is goedgekeurd door de accountant. De toezichthouder is akkoord met de begroting maar wel kritisch op het kleine eigen weerstandsvermogen (het financiële vermogen om eventuele tegenvallers op te vangen). Ook in 2016 zal er nog bezuinigd moeten worden.

 

Nieuwe begrotingssystematiek

RUD Zeeland zal in 2017 een nieuwe begrotingssystematiek introduceren. Alleen daadwerkelijk geleverde diensten en activiteiten worden dan in rekening gebracht bij de deelnemers. Voorheen betaalden de deelnemers een vast bedrag op basis van een schatting. Met deze nieuwe systematiek is het ook mogelijk voor alle deelnemers één kwaliteitsniveau en één werkwijze te hanteren. Zo kan de RUD haar taken efficiënter uitvoeren.

 

 

Personeel

De RUD heeft 12 openstaande formatieplaatsen die in verband met bezuinigingen niet kunnen worden ingevuld. Dit verhoogt de werkdruk bij de werknemers en draagt niet bij aan extra verhoging van de productiviteit.

Directeur Anton van Leeuwen: “RUD Zeeland legt met deze jaarrkening een goede basis voor een verdere doorontwikkeling. Maar de organisatie is nog kwetsbaar. De benodigde kwaliteit en robuustheid staan onder druk door bezuinigingen. We willen eigenlijk meer mensen inzetten, maar daar is geen geld voor. Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe begrotingssystematiek waarmee een betere balans komt tussen de gewenste kwaliteit en beschikbare personele bezetting”.

 

Omgevingsdienst RUD voor een schoon en veilig Zeeland

Omgevingsdienst RUD Zeeland is de Regionale Uitvoeringsdienst die milieu- en veiligheidstaken uitvoert namens de Zeeuwse gemeenten, waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland. RUD Zeeland heeft ongeveer 90 medewerkers en zij zorgen voor bundeling van kennis en ervaring op het gebied van (milieu-)omgevingsvergunningen,
-toezicht en -handhaving. Dit geldt ook voor toezicht op groene wetten, bodemsanering, luchtvaart, vuurwerk en toezicht op zwembaden. RUD Zeeland is één van de 28 RUD’s in Nederland. Het kantoor is gevestigd in het stadskantoor van Terneuzen.

 

 

 

Noot aan de redactie:

Voor meer informatie kunt u kijken op de website www.rud-zeeland.nl of contact opnemen met

Hans Dullaert communicatieadviseur

tel. 0115-455 504 / 06 2001 7281