Zelfcontrole door landbouwbedrijven (20 juli 2015)

RUD Zeeland gaat slimmer handhaven

RUD Zeeland legt de verantwoordelijkheid bij bedrijven wanneer het gaat om goede naleving van de milieuwet- en regelgeving. RUD Zeeland doet dit onder andere door ondernemers binnen bepaalde branches in de gelegenheid te stellen om zelf te controleren of zij aan de milieuwetgeving voldoen. Hiervoor wordt een project opgestart. Onderdeel van het project is dat een vragenlijst naar de ondernemers gestuurd wordt. De ondernemer vult vervolgens de vragenlijst in op een moment dat het uitkomt, maar wel binnen een door RUD Zeeland gestelde termijn.

Het slimme zit in de manier van vraagstelling, waardoor inspecteurs van RUD Zeeland kunnen zien of de lijst betrouwbaar is ingevuld. Daarnaast wordt gevraagd bewijsmiddelen toe te zenden. Onder de bedrijven die de vragenlijst ‘betrouwbaar’ hebben ingevuld wordt, een steekproef gehouden. Bedrijven die de vragenlijst niet terugsturen, of waarvan de ingevulde vragenlijst als ‘niet betrouwbaar’ is beoordeeld, worden altijd bezocht.

De vragenlijst omvat de uit milieuoogpunt belangrijkste voorschriften over veiligheid, energie, geluid, bodem, water en lucht. Dit vormt gelijk het tweede slimme aspect; er wordt  gecontroleerd op de meest kenmerkende milieuaspecten per branche. Bedrijven blijven echter te allen tijde verantwoordelijk voor het naleven van de wettelijke voorschriften, ook al zijn die niet in de vragenlijst opgenomen.

De meerwaarde voor RUD Zeeland is dat op een efficiënte wijze toezicht wordt gehouden. De verwachting is dat dit project tijdwinst voor RUD Zeeland oplevert, waardoor meer aandacht aan andere, meer milieubelastende bedrijven kan worden gegeven. Deze werkwijze leidt ook tot een lastenverlichting voor het bedrijfsleven. De meerwaarde van zelfcontrole is eerder al in de praktijk bewezen bij diverse gemeenten in Zeeland.

Er zijn een aantal branches geselecteerd waar RUD Zeeland het project zelfcontrole inzet. De komende periode wordt gestart met de landbouwbedrijven.