Handhavingsverzoek indienen

Het is mogelijk om bij de RUD Zeeland een ‘verzoek tot handhaving’ in te dienen. Het indienen van een verzoek tot handhaving betekent dat u de RUD Zeeland er op wijst dat u vermoedt dat iemand de regels overtreedt.
Om te kunnen verzoeken om handhaving is het volgens de wet vereist dat u bent aan te merken als belanghebbende. Onder een belanghebbende wordt verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Wat gebeurt er na het indienen van het verzoek?
De RUD Zeeland moet op dit verzoek reageren. Het is een verzoek waarop een besluit moet worden genomen. Er zal een beslissing moeten volgen binnen de termijn die in de wet wordt genoemd. Als er geen specifieke termijn wordt genoemd, dan geldt de algemene termijn uit de Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:13 en 4:14. Die termijn bedraagt 8 weken en mag eventueel worden verlengd met een redelijke termijn. Na het nemen van een besluit is het mogelijk bezwaar of beroep in te stellen tegen de beslissing.

 

Formullier

Handhavingsverzoek indienen