Milieucontrole

RUD Zeeland controleert bedrijven op naleving van milieuregelgeving door het uitvoeren van inspecties. Waar nodig dwingen wij naleving af door het opleggen van sancties.

Milieuregels naleven

Iedereen heeft baat bij een schone en gezonde leefomgeving. Overheid en bedrijven zijn dan ook aan elkaar verplicht hier goed voor te zorgen. Milieuregels waarborgen deze zorg. De RUD Zeeland voert  namens het bevoegd gezag (Zeeuwse gemeenten, provincie Zeeland en waterschap Scheldestromen) deze toezichthoudende taak uit. Het controleert bedrijven  op de naleving van de milieuregelgeving (veiligheid, lucht, geur, geluid, energie, afval, bodem e.d.) door het uitvoeren van inspecties en dwingt - waar nodig -  naleving af door het opleggen van sancties.
Bedrijven moeten een milieuvergunning of een melding hebben op grond van de milieuregelgeving. De invloed die het bedrijf kan hebben op de omgeving bepaalt of een vergunning nodig is of volstaan kan worden met een melding. Hieraan zijn voorschriften verbonden waaraan het bedrijf zich moet houden. Bedrijven die chemische stoffen gebruiken krijgen bij voorbeeld meer voorschriften dan een bakker in het winkelcentrum.

Bedrijven worden regelmatig, zowel aangekondigd als onaangekondigd, bezocht door toezichthouders (milieu-inspecteurs) van de RUD. Indien een bedrijf niet voldoet aan de voorschriften wordt in overleg gekeken naar oplossingen van de geconstateerde problemen. Als een bedrijf de problemen niet binnen een bepaalde termijn oplost, dan wordt een procedure opgestart om het bedrijf daartoe te dwingen. Zo volgt in het geval van een overtreding altijd een hercontrole. Zijn de overtredingen tijdens de hercontrole niet opgeheven? Dan wordt er een sanctie opgelegd. In het uiterste geval kan een bedrijf (deels) gesloten worden. Ook bestaat de mogelijkheid dat een proces-verbaal wordt opgemaakt.

Goed ondernemen betekent ook het naleven van milieuregels. Hierdoor loopt het productieproces geen vertragingen op en wordt schade aan de leefomgeving voorkomen.  Het is dus van groot belang dat bedrijven voldoen aan de gestelde milieuwet- en regelgeving.

 

Controles

Elk bedrijf is zelf verantwoordelijk voor het naleven van de milieuregels die horen bij hun bedrijfsactiviteiten. De milieu-inspecteurs van RUD Zeeland onderzoeken of de bedrijven zich ook echt aan deze regels houden.
Bedrijven worden vaker gecontroleerd als hun activiteiten grote risico's hebben voor het milieu en als zij de milieuregels slecht naleven. Bedrijven die de milieuregels goed naleven, krijgen over het algemeen minder controles.
Wanneer er tijdens de controle géén overtredingen zijn geconstateerd, ontvangt de ondernemer binnen enkele weken een in orde-brief. Wanneer dit niet het geval is, ontvangt de ondernemer een waarschuwingsbrief. Hierin staat aangegeven wat de constateerde overtredingen zijn, welke stappen de ondernemer moet nemen om deze op te heffen en binnen welke termijn dit dient te gebeuren.

 

Sancties

Wanneer een bedrijf na de hercontrole van de waarschuwingsbrief niet voldoet aan de milieuwet- en regelgeving, dan legt RUD Zeeland het bedrijf de volgende sancties op: het opleggen van een dwangsom of het toepassen van bestuursdwang.

  • Dwangsom: De overtreder wordt de last (een bevel tot herstel van de overtreding) opgelegd om binnen een bepaalde termijn iets te doen of te laten, op straffe van een dwangsom. Dat is een geldsom die de overtreder moet betalen als hij de overtreding niet binnen de gestelde termijn herstelt. De last onder dwangsom dient ertoe een overtreding ongedaan te maken dan wel een herhaling van een overtreding te voorkomen.

  • Bestuursdwang: Concreet houdt bestuursdwang in dat RUD Zeeland, door zelf in te (laten) grijpen, een situatie beëindigt waarin sprake is van een ernstige/acute gevaar voor het milieu. Met een last onder bestuursdwang worden de gevolgen van een begane overtreding ongedaan gemaakt, op kosten van de overtreder. Zo kan worden ingegrepen als een bedrijf de verplichting iets te doen of iets na te laten niet is nagekomen. Dit is een zware sanctie om bijvoorbeeld een illegale situatie zo snel mogelijk te beëindigen.